วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2550

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา


เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Technology in Education) หมายถึง การนำเทคโนโลยีด้านต่างๆ เข้ามาประยุกต์เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้การศึกษาการสอนการเรียนมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการศึกษา ได้แก่ เทคโนโลยีต่างๆ ดังนี้
1. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
2. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3. เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
5. เทคโนโลยีระบบสาระสนเทศ
6. ระบบมัลติมีเดีย

ที่มา : ชม ภูมิภาค, เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา,เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา,ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 หน้า 15-17 2543